..........................                                  .............

Pieczęć nagłówkowa zakładu pracy                                  miejscowość i data

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

 

Zaświadcza się, że Pan(i) ...............................................

zamieszkały(a) ..........................................................

urodzony(a) ..................... dowód osobisty ........................ pracuje na stanowisku .............................. od dnia ............

na podstawie umowy o pracę na czas ................. do dnia ............ Wynagrodzenie miesięczne netto (średnia z trzech miesięcy) ..............

słownie .................................................................

 

Wynagrodzenie powyższe:

  • nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów;
  • jest obciążone kwotą zł .............................................

Wyżej wymieniony(a) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia ani w okresie próbnym.

Zakład nie znajduje się w okresie likwidacji. Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W przypadku podania danych niezgodnych z prawdą, wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność wg przepisów prawa karnego.

 

 

....................

Pieczęć imienna i podpis

DYSPOZYCJA

 

Wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z treścią art. 91 Kodeksu Pracy), moich zobowiązań z tytułu umowy zawartej z SITA przy zachowaniu następujących warunków:

  1. Potrącenie następuje na każde pisemne wezwanie do zapłaty na rzecz SITA.
  2. Dyspozycja jest nieodwołalna i wygasa z chwilą spłacenia całości zobowiązania wynikającego z warunków zawartej umowy.
  3. Uznaję do potrącenia całość zobowiązania z w/w tytułu oraz koszty związane z przekazem lub przelewem przez pracodawcę należności.
  4. Upoważniam pracodawcę do potrącenia należności wymienionych w pkt. 3 z mojego wynagrodzenia przy każdej wypłacie, aż do zaspokojenia należności określonych w pkt. 3.
  5. W przypadku rozwiązania, bądź ustania mojego zatrudnienia zobowiązuję się w terminie 7 dni pisemnie zawiadomić o tym fakcie SITA, a w przypadku ponownego zatrudnienia niniejsza dyspozycja jest skuteczna dla każdego nowego pracodawcy.

 

...........................

Data i czytelny podpis PRACOWNIKA

 

Przyjmuję do wiadomości niniejszą dyspozycję i zobowiązuję się realizować jej treść.

 

........................

Pieczątka i podpis PRACODAWCY